Papiamento Dictionary

Nieto -

Yiu di bo yiu. 
English: grand-son

Nuera -

Casa di bo yiu homber. 
English: Step-daughter